दशैमा मेकअप

Wednesday, October 10th, 2018


कृष्णा ट्याट
कृष्णाज् मेकअप स्ट’डियो ब्य’टी
केयर एण्ड टे«नि· इन्स्टिच्य’ट
चाडवाडको बेलामा पहिरनको साथ साथै मेकअपलाई पनि विशेष ध्यान दिन’ पर्ने ह’न्छ . दशैंको मेकअप एकदमै सिम्पल स’हाउँदो, न्य’ड, नेच’रल ह’न’का साथै म्याट फिनिसिङ् ह’न’पर्छ . यस्तो किसिमको पर्वमा तडकभडक वा हेब्बी लगाउन’ ह’दैँन . यो समयमा प्रयोग ह’ने आइलाइनर, मस्करा, लिपस्टिक वाटरप्र’फ ह’न ज?री ह’न्छ .

-छालामा क’नै पनि प्रकारको डेडसेलह? छालामा रहन दिन’ ह’दैँन . मेकअप गर्ने २—३ दिन अगाडी क्लिनअप अथवा फेसियल गनर्’पर्छ .
-मेकअप गनर्’ अघि छालालाई क्लिन्जिङ् र टोनिङ् गनर्’ पर्छ .
-मेकअपलाई लामो समयसम्म टिकाउन र बेसलाई स्म’थली ब्लेड ह’न दिनका लागि छालाको प्रकार अन’सारको प्राइमर लगाउन ज?री ह’न्छ .
-राम्रो ब्रान्डको फेस कन्सिलरबाट अन’हारका दाग तथा धब्बाह? छोपिने गर्छ .
-सकेसम्म हाई ब्राण्डको एच.डी फाउण्डेसन लगाउन’ पर्छ र आफ्नो स्किन टोन संगै म्याच ह’न’पर्छ र वाटरप्र’फ पनि ह’न’पर्छ .
-अन’हारलाई राम्रो देखाउनको लागि आइब्रो कोर्दा कालो नबनाई डार्क ब्राउन सेडको आइब्रो पाउडर अथवा आइब्रो पेन्सिलको प्रयोग गनर्’पर्छ, जसले गर्दा आइब्रो नेच’रल देखिन्छ .
-आइसेडो लगाउन अघि आइबेस अथवा आइ प्राइमर लगाउन’ पर्छ र आइसेडो जहिले पनि मर्ज अथवा ब्लेन्द ह’न’पर्छ .
-आई मेकअप सकिने बित्तिकै अन’हारको हिल्सपोरसनमा हल्का लाइट र्याव गनर्’पर्छ .
-स्किन टोनलाई म्याच ह’ने ब्राण्डको टि. एल पाउडर लगाएर स्किन बेसलाई फिक्स गनर्’पर्छ .
-फेसियल फ्य’चर अन’हारमा ब्राउन सेढले फेस काउन्टर गनर्’पर्छ .
-चिकबोनमा न्य’ढ कलरको ब्लसर हल्का मात्र लगाउन’ पर्छ .
-लिपस्टिक वाटरप्र’फ बनाउन लिपग्लस र दर्मा लिपस्टिक मिक्स गरेर लगाउन’ पर्छ .
-अन्त्यमा मेकअपलाई लामो समयसम्म टिकाउनको लागि मेकअप फिक्सर लगाउन’ ज?री छ .

Facebook comments

फोटो फिचर

Social

Pin It on Pinterest